Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Dostosowany do wymogów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). wchodzącej w życie 25 grudnia 2014 r.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu TopPrints.pl  jest firma Top Prints, ul.KIsielewskiego 19, 42-217 Częstochowa.
 2. Administrator za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzi sprzedaż towarów i usług, w szczególności wydruku zdjęć i plików graficznych na wybranych przez użytkownika materiałach.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 co najmniej w wymienionych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

 

II. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – firma Top Prints, ul.Dmowskiego 1A, 42-217 Częstochowa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 574-100-09-06 oraz REGON: 151564429, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów i usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: TopPrints.pl.
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy i/lub usługi.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę; udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 6. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 8. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 9. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827).
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

III. Rejestracja

 1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie składania zamówienia przez system zamówień na stronie www.TopPrints.pl.
 2. Rejestracja w systemie nie jest niezbędna do dokonania zakupu.
 3. Wraz z rejestracją należy podać adres email oraz hasło. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, użytkownik ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 

IV. Zamówienia

 1. Towary i usługi prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Przedstawione przez firmę Top Prints obrazy, fototapety, naklejki oraz wszelkie inne zadrukowane materiały nie są gotowymi produktami. Oferowane artykuły to jedynie wzory. Przez formularz zamówienia użytkownik zamawia usługę wydruku zgodnej ze wzorem kopii przygotowanej na wybranym medium, w wybranych wymiarach i według wybranej techniki. Wydruki przygotowywane są po potwierdzeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia płatności. Sprzedawca jest zobowiązany zamówieniem, od momentu jego potwierdzenia. Potwierdzenie zamówienia może być poprzedzone konsultacją dotyczącą potrzeby korekty zamówienia, ze względu na możliwości techniczne.
 3. Zamówienia od użytkowników są przyjmowane przez strony internetowe www.TopPrints.pl przez 7/24.
 4. Z uwagi na możliwość zafałszowywania realnego wyglądu wydruków na skutek ustawień monitora Sprzedawca dopuszcza możliwość przesłania próbki danego wydruku przed wykonaniem zlecenia celem weryfikacji przez Użytkownika jakości jako sprzedaży na próbę zgodnie z art. 592 §1 i §2. Brak stosownego oświadczenia przed upływem 7 dni od otrzymania próbki uważa się za potwierdzenie prawidłowej jakości wydruku.
 5. Zamówienia można składać również mailem, wtedy wprowadzane są do systemu przez obsługę serwisu TopPrints.pl.
 6. Użytkownik, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sprzedawcą. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 7. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 8. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.
 9. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  • adresu dostawy,
  • sposobu dostawy,
  • sposobu dokonania płatności za towar.
 10. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w sklepie.
 11. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika. Jednakże w przypadku zamówienia usług, przyjęcie zamówienia może być poprzedzone konsultacją dotyczącą warunków i możliwości technicznych danego zamówienia.
 12. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 14. Zamówienia składane przez Użytkownika przyjmowane są z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez użytkownika, chyba, że w wyniku dalszych uzgodnień uwzględniających warunki techniczne zamówienia uzgodniona zostanie pomiędzy stronami inna cena.
 15. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie i potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę i opłacenia zamówienia (przelew, karta kredytowa, platnosci.pl itp.). Datą opłacenia jest data wpływu środków na konto Top Prints.

 

V. Płatności

 1. Płatność za towary odbywa się z wykorzystaniem uznanych i bezpiecznych systemów płatności internetowych. Firma obsługująca sklep to Platnosci.pl. Kolejną formą płatności jest przelew bankowy. Numer rachunku bankowego podany jest w sekcji "Kontakt".
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Użytkownik poprzez złożenie zamówienia akceptuje wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej. Na życzenie użytkownika faktura VAT może zostać również wydrukowana, podpisana i wysłana pocztą.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowej oraz usuwania niektórych ofert. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

VI. Dostawa

 1. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia w dniach roboczych, który upływa od momentu otrzymania przez Sprzedającego pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 2. Koszt dostawy zamówień niestandardowych wyceniany jest indywidualnie.
 3. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Istnieje możliwość wysłania produktu za granicę na indywidualne zamówienie, wtedy indywidualnie ustala się koszty transportu.
 4. Czas realizacji zamówień zawiera się w przedziale 3-42 dni roboczych. Dostawa kurierem wynosi 24h-48h w dni robocze. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.
 5. Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne Zamawiający jest zobowiązany do odmówienia przyjęcia przesyłki lub złożenia reklamacji do firmy kurierskiej w dniu dostawy towaru oraz jednoczesnego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcę przy pomocy maila i/lub telefonicznie.

 

VII. Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że produkt zawiera wady techniczne lub uszkodzenia, Zamawiający powinien w pierwszej kolejności sporządzić "Protokół szkody" podpisany przez kuriera a następnie zgłosić reklamację do firmy Sprzedawcy mailowo na adres kontakt@topprints.pl. Aby przyspieszyć proces należy oprócz zgłoszenia przesłać mailem skan "Protokołu szkody" oraz zdjęcie uszkodzenia wraz z informacją o podstawie reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, wraz z niezbędną dokumentacją. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy.
 2. W przypadku zwrotu lub reklamacji Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu reklamowanego produktu w stanie niezmienionym. Zamawiający zobowiązany jest do zapakowania produktu w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie, np. w sposób w jaki produkt był zapakowany w drodze do Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia produktu w transporcie wynikającego z nienależytego zapakowania produktu Zamawiający pokrywa koszty wynikające z uszkodzeń produktu. W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego wykorzystanie produktu Zamawiającemu nie przysługuje zwrot pieniędzy za reklamowany produkt.
 3. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonywane na indywidualne zamówienie oraz takie produkty, których wady wynikają z niewłaściwych plików graficznych dostarczonych przez Zamawiającego lub innych zaniedbań ze strony Zamawiającego, do tego typu zamówień dostosowane są odpowiednie przepisy KC odnoszące się do umów o dzieło.
 4. Zwrotowi nie podlegają wybrane produkty sprowadzane na zamówienie spoza Polski.

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru w formie pisemnej (np. list, mail) lub poprzez odesłanie zamówionych towarów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Warunkiem dotrzymania terminu, w którym można odstąpić od warunków umowy, jest terminowe odesłanie oświadczenia o odstąpieniu od warunków umowy lub zakupionego towaru.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od warunków umowy (o przykładowej treści: „Odstępuję na podstawie przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” ) należy skierować do Sprzedającego, ul.KIsielewskiego 19, 42-217 Częstochowa lub email kontakt@topprints.pl
 3. Po dostarczeniu oświadczenia o odstąpieniu od warunków umowy zamówione artykuły należy zwrócić. Jeżeli klient nie jest w stanie zwrócić częściowo lub w całości otrzymanych towarów lub zwróci je w gorszym stanie, zobowiązuje się do zwrotu wartości towarów.
 4. Zwrot wartości towaru może nastąpić wyłącznie w przypadku jeżeli otrzymany towar nie został użytkowany oraz gdy nie próbowano podjąć działań mogących obniżyć wartość towaru.
 5. Użytkownik nie będący konsumentem zobowiązuje się do poniesienia kosztów zwrotu przesyłki.
 6. Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku umów dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie użytkownika (w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty wykonane z galerii zdjęć). Do tych umów zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego odnoszące się do umowy o dzieło.
 7. W przypadku wybranych produktów produkowanych na zamówienie lub produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie Użytkownika spoza Polski (np. kasetony - litery 3D) pobierany jest zadatek w wysokości 50%, który nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy.

 

IX. Prawa autorskie

 1. Sprzedawane przez Sprzedawcę produkty objęte są prawami autorskimi. Użytkownik lub osoby trzecie nie upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów.
 2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł publikowanych jako materiały.
 4. Przekazane do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Top Prints wraz z podaniem nazwy serwisu TopPrints.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

X. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie TopPrints.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Administratorem danych jest Sprzedawca, jednakże zastrzega on możliwość udostępnienia danych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (operatorzy obsługujący płatności elektroniczne czy operatorzy pocztowi w zakresie dostawy, podmioty zajmujące się administrowaniem baz danych).
 4. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.04.2016 roku.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie TopPrints.pl jako obowiązujących. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


 


ZAPISZ SIĘ DO NEWSLLETERA

Nie zwlekaj, podaj swóje dane oraz adres e-mail w pola poniżej a następnie kliknij przycisk dodaj i korzystaj z naszych promocji.

{{ data.newsletter.message}}
Podaj imię i nazwisko
Podaj adres e-mail

O NAS

TopPrints.pl - to platforma internetowa, która posiada własną Drukarnie Wielkoformatową i Studio Reklamy.

Na naszej stronie znajdą państwo ogromny wybór:  -fototapet, -obrazów na płótnie,  -obrazów w ramach,  -plakatów,  -reprodukcji,  -naklejek i  -aplikacji na szkle.

Dzięki integracji z Fotolia.pl możesz skorzystać z wyszukiwarki na naszej stronie, klikając na zielony napis "DRUK Z BAZY FOTOLIA'' umieszczony u góry pod KOSZYKIEM ZAKUPÓW co daje dostęp do ponad 55 milonów  obrazów, grafik wektorowych i klipów wideo.

FANPAGE

CO OFERUJEMY

W sklepie Top Prints oferujemy wszystko co jest  związane z drukiem:

 • druk wielkoformatowy.
 • fototapety,
 • plakaty,
 • naklejki,
 • obrazy na płótni,
 • obrazy w ramach,
 • aplikacje na szkle

Polecamy Częstochowa drukarnia wielkoformatowa, obrazy na szkle sklep internetowy

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. PRZEBYWANIE NA NIEJ OZNACZA AKCEPTACJĘ POLITYKI PLIKÓW COOKIES
NIE POKAZUJ WIĘCEJ TEGO KOMUNIKATU